اختبار

خبر

اختبار ixtibār n.
experiment, trial, test اختبار نظر ixtibār ∙ naʐar eye test اختبار حمل ixtibār ∙ ɧaml pregnancy test
اختباري ixtibārīy adj.
experimental

Get the Arabic Learner's Dictionary!