تفصيل

فصل

تفصيل tafʂīl n. |pl. dip. تفاصيل tafāʂīl|
detail بالتفصيل bi-ttafʂīli, تفصيلا tafʂīlan adv. in detail

تفصيلي tafʂīlīy adj. |elat. أكثر تفصيلا ʔakŧar tafʂīlan|
detailed, comprehensive, elaborate

Get the Arabic Learner's Dictionary!