جمع

جمع

جمع jam3 n. |pl. جموع jumū3|
collection

crowd

(grammar) plural جمع تكسير jam3 ∙ taksīr, جمع مكسر jam3 mukassar broken plural جمع الجمع jam3 ∙ aljam3i plural of the plural جمع صحيح jam3 ʂaɧīɧ, جمع سالم jam3 sālim sound plural

Get the Arabic Learner's Dictionary!