دارة

دور

دارة dārat n.
ring, loop, circuit دارة إلكترونية dārat ʔelektrōnīyat electrical circuit

halo

Get the Arabic Learner's Dictionary!