ساوى

سوي

ساوى sāwā v.tr. |3d يساوي yusāwī | مساواة musāwāt|
equal, be equivalent toواحد زائد واحد يساوي اثنين. One plus one equals two.

equalize, make equal

Get the Arabic Learner's Dictionary!