شبه

شبه

شبه šabbaha v.tr. |2s يشبه yušabbihu | تشبيه tašbīh|
liken sb/sth ه to بـ, compare شُبه šubbiha pass. v. be suspicious to على, be dubious

Get the Arabic Learner's Dictionary!