شبه

شبه

شبه šibh n. |pl. أشباه ʔašbāh|
similarity

• |elat. أشبه ʔašbah| [+ genitive noun] similar to بـ, like

• [+ genitive noun or adjective] semi-, half-, quasi-, sub- شبه جزيرة šibh ∙ jazīrat peninsula شبه ظلمة šibh ∙ ʐulmat semidarkness شبه قارة šibh ∙ qārat شبه رسمي šibh rasmīy adj. semi-official

Get the Arabic Learner's Dictionary!