فارق

فرق

فارق fāraqa v.tr. |3s يفارق yufāriqu | مفارقة mufāraqat|
quit, leave, detach oneself from فارق الحياة fāraqa alɧayāta (die) pass away

Get the Arabic Learner's Dictionary!