فريق

فرق

فريق farīq n.
• |pl. فروق furūq| team فريق كروي farīq kurawīy

group, party

(military) troop, unit

• |pl. dip. فرقاء furaqāʔ| (military) lieutenant general

Get the Arabic Learner's Dictionary!