قتل

قتل

قتل qatala v.tr. |1s3 u يقتل yaqtulu | قتل qatl|
kill, murder قتل وقتا qatala waqtan kill time قتله الله qatalahu aLLāhu may God kill sb قُتل qutila pass. v. be killed

Get the Arabic Learner's Dictionary!