مذكرة

ذكر

مذكرة muđakkirat act. part. n.
reminder, note, memorandum مذكرات muđakkirāt pl. n. diary; autobiography, memoir

warrant

Get the Arabic Learner's Dictionary!